HOME‎ > ‎GRELL_CT‎ > ‎Qui Sòm‎ > ‎

Estatuts

Article 1 – Objecte
Es crea entre els adherents dels presents estatuts una associació regulada per la llei francesa del 1er de juliol de 1901 i el decret del 16 d’agost de 1901, amb la denominació de: "Grup de coordinació per l'epidemiologia i el registre del càncer en els països de llengua llatina", d’aquí en endavant denominat "el Grup".
 
OBJECTIUS I ACTIVITATS
 
1. L'associació té com objectiu la coordinació de les activitats del grup conegut des de 1976 amb el nom de "Grup per l'epidemiologia i el registre del càncer en els països de llengua llatina " conegut amb l’acrònim "GRELL".
 
2. El Grup promou la recerca epidemiològica del càncer, sobretot mitjançant l’enregistrament dels casos de poblacions geogràficament ben definides. En particular persegueix els objectius següents:
 
a) promoure l’enregistrament dels tumors i contribuir  al desenvolupament dels mètodes en aquest àmbit;
 
b) promoure estudis epidemiològics multicèntrics i participar en la seva realització;
 
c) contribuir a la formació de professionals i investigadors en epidemiologia del càncer.
 
3. El Grup organitza almenys una reunió científica anual oberta i en publica els seus informes; i  informa de la seva pròpia activitat durant la mateixa reunió. Segons les necessitats, organitza altres reunions de treball, així com cursos o seminaris de formació i intenta facilitar intercanvis i estades inter-institucionals.
 
4. El Grup coordina les seves activitats amb les d’altres associacions científiques que treballen en el mateix àmbit i sobretot amb la International Association of Cancer Registries.
 
ZONA GEOGRÀFICA D'ACTIVITAT
El Grup exerceix prioritàriament (però no exclusivament) les seves activitats en els països europeus on es parla una llengua llatina. També manté relacions amb els investigadors i professionals dels països mediterranis i dels països de llengua llatina situats fora d’Europa.
 
 
Article 2 - Adreça
La seu de l'associació es troba a la Universitat de Toulouse (Haute Garonne, France)

Aquesta podrà ser traslladada per decisió de l'assemblea general.
 
 
Article 3 - Duració
La duració de l'associació és indefinida.
 
 
Article 4 - Adhesions
MEMBRES
Els membres són professionals i investigadors de l’àmbit de l'epidemiologia del càncer i han de poder ser considerats com representatius dels professionals i investigadors de l'epidemiologia del càncer del país on exerceixen la seva activitat.
 
Ells prenen part activa en les tasques que el Grup s’assigna. També mantenen relacions amb els grups de recerca del país que representen, si és el cas a través dels òrgans i/o associacions de coordinació existents.
 
ADHESIONS
El Grup té com a propòsit reclutar de 2 a 4 membres par país.
 
La candidatura d'un nou membre ha de ser recolzada, per escrit, per dos membres.
 
L'assemblea general decideix l'adhesió dels nous membres garantint el compliment de la condició de representativitat dels països descrits anteriorment, i si fos el cas, d’acord amb els òrgans i associacions competents. Les decisions es prenen amb la majoria dels 2/3 dels membres presents.
 
 
Article 5 - Baixes
L'afiliació cessa per dimissió, per mort o bé per decisió de l'assemblea general, sobretot quan aquesta consideri que les condicions de representativitat del país o bé les obligacions com a membre ja no es compleixen; la decisió és en aquest cas presa per una majoria de 2/3 dels membres presents.
 
 
Article 6 – Recursos i despeses
INGRESSOS
Els ingressos del Grup provenen:
 
1. de les cotitzacions dels membres;
 
2. de les quotes per les despeses d'inscripció a les reunions científiques;
 
3. des les subvencions rebudes
 
DESPESES
Les despeses són sobretot per:
 
1. la contribució a les despeses de secretariat;
 
2. les despeses incorregudes per l’organització de les reunions científiques;
 
3. les beques de viatge pels investigadors i professionals provinents de països de llengua llatina extra-europeus;
 
4. les despeses per la realització d'estudis organitzats en el marc del Grup.
 
L'exercici financer coincideix amb l'any civil.
 
 
Article 7 - Assemblea general
L'assemblea general és l'òrgan suprem del Grup. Aquesta té particularment les següents atribucions:
 
1. suprimir i modificar els estatuts;
 
2. elegir la direcció i els auditors de comptes;
 
3. admetre i expulsar els membres;
 
4. aprovar el pressupost i els comptes anuals;
 
5. elaborar un programa d'activitats a mig termini, corresponent als objectius del Grup;
 
6. fixar les funcions de la direcció.
 
L'assemblea general es reuneix almenys dos cops per any, mitjançant convocatòria de la direcció. L’assemblea pren les seves decisions amb la majoria simple dels membres presents, llevat de les excepcions previstes pels estatuts.
 
Els presidents sortints assisteixen de dret a les reunions de l'assemblea general, amb caràcter consultiu.
 
 
Article 8 – Administració de l'associació
DIRECCIÓ
La direcció es composa d'un president, d'un secretari i d'un tresorer, que han de representar a països diferents. En la mesura del possible, s’afegeix com a quart membre un representant del Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC).
 
El mandat del president és de 3 anys, i els del secretari i del tresorer de 5 anys; cadascun dels quals és reelegible una vegada. Si els mandats del president i del secretari arriben simultàniament al venciment, el mandat del secretari es prorroga un any. La direcció decideix qui representa de forma efectiva el Grup a l’exterior.
 
La direcció despatxa els assumptes del dia a dia i executa les funcions fixades per l'assemblea general.
 
La direcció es reuneix tan sovint com exigeixin les diferents activitats, però almenys dos cops per any. Aquesta pren les decisions per consens.
 
Els càrrecs de la direcció són voluntaris.
 
AUDITORS DE COMPTES
Dos auditors, membres del grup i nomenats per l'assemblea general, controlen cada any la comptabilitat del Grup i informen a l'assemblea general.
La duració de llur mandat és de tres anys. Aquests són reelegibles.
 
CONSULTORS
El Grup podrà recórrer a consultors externs (no membres) per a la realització de tasques específiques, la responsabilització permanent en certs temes o actuant de representants d'una institució. Els consultors poden ser cridats a participar a les assemblees generals amb caràcter consultiu. Aquesta invitació a participar ha de ser aprovada per cada nova assemblea general.
 
 
Article 9 Responsabilitat civil
El Grup només és responsable dels seus béns propis.
 
 
Article 10 - Revisió dels estatuts i dissolució
L'assemblea general amb la majoria de dos terços dels membres presents pot modificar els presents estatuts o decidir la dissolució del Grup.
La dissolució és proclamada per l'assemblea general, la quual nomena un liquidador. L'actiu serà entregat en conformitat amb l'article 9 de la llei del 1er de juliol de 1901 a una associació amb objectius idèntics.
 

Estatuts dipositats a la prefectura de Haute-Garonne, à Toulouse
Versió de Desembre 2006