HOME‎ > ‎GRELL_RO‎ > ‎Despre noi‎ > ‎

Statut

Articolul 1 - Scopul
Este creat între aderenţii acestui statut o asociaţie guvernată de legea franceză din 1 iulie 1901 si de decretul din 16 august 1901, cu denumirea de "grup de coordonare pentru epidemiologia şi înregistrarea cancerului din ţările de limbă latină, denumit în continuare "Grupul".
 
Obiective şi activităţil
 
1.Asociaţia are drept scop coordonarea activităţilor grupului cunoscut din 1976 sub numele de "Grupul de epidemiologie şi de înregistrare a cancerului în ţările de limba latină", cunoscut prin acronimul "GRELL.
 
2. Grupul promovează cercetarea epidemiologică a cancerului, în special prin înregistrarea de cazuri in populaţii bine definite din punct de vedere geografique. Grupul urmăreste În special, următoarele obiective:
 
a) să promoveze înregistrarea tumorilor şi să contribuie la dezvoltarea de metode în acest domeniu;
 
b) să promoveze studii epidemiologice multicentrice şi să participe la realizarea lor;
 
c) să contribuie la formarea de specialişti şi cercetători în epidemiologia cancerului.
 
3.Grupul organizează cel puţin o reuniune ştiinţifică anuală deschisă şi publica rezultatele, precum şi rapoartele de activitate proprii, în aceeaşi sesiune. În funcţie de nevoi, organizează şi alte reuniuni de lucru, precum şi seminarii şi cursuri  de formare; cauta sa faciliteze schimburi şi stagii între instituţii.
 
4. Grupul işi coordonează activităţile cu cele alor alte asociaţii ştiinţifice care operează în aceeaşi zonă şi în special cu Asociaţia Internaţională de Registre de Cancer.
Zona geografică de activitate
Grupul are în primul rând (dar nu exclusiv), activităţile în ţările europene în care se vorbeşte o limbă latină. El susţine, de asemenea, relaţii cu cercetători şi profesionişti  din ţările mediteraneene şi din ţările de limbă latină din în afara Europei.
 
Articolul 2 - Adresa
Sediul asociaţiei se află la Universitatea din Toulouse (Haute-Garonne, Franţa).
El poate fi transferat printr-o decizie a adunării generale.
 
Articolul 3 - Durata
Durata de existentă asociaţiei este nelimitată.
 
Articolul 4 – Aderare
Membrii
Membrii sunt profesionişti şi cercetători în domeniul epidemiologiei cancerului, reprezentativi pentru practicienii şi cercetătorii in epidemiologia cancerului din ţara în care îşi desfăşoară activitatea.
 
Ei au un rol activ în activitaţile grupului. Aceştia sunt de asemenea in relaţie cu cercetatorii din ţara pe care o reprezintă, dacă este cazul, prin organele şi / sau asociaţiile de coordonare existente.
 
Aderări
Grupul îşi propune să recruteze 2-4 membrii din fiecare ţară.
 
Candidatura unui nou membru trebuie să fie susţinută în scris de către doi membri.
 
Adunarea generală decide cu privire la aderarea de noi membrii pentru a asigura conformitatea cu statutul de reprezentant al ţărilor enumerate mai sus, şi, după caz, în conformitate cu organismele relevante şi asociaţii. Deciziile sunt luate cu o majoritate de 2 / 3 din membrii prezenţi.
 
Articolul 5 – Renunţare la calitatea de membru
Calitatea de membru încetează prin demisie, deces sau prin decizie a Adunării Generale, mai ales atunci când consideră că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de reprezentare a ţării sau obligaţiile de membru; decizia în acest caz, e luată cu o majoritate de 2 / 3 din membrii prezenţi.
 
Articolul 6 - Resurse şi cheltuieli
Venituri
Veniturile Grupului sunt constituite de:
 
1.cotizaţii din partea membrilor;
 
2.o parte din taxele de înscriere la reuniuni stiinţifice,
 
3. subvenţii.
 
Cheltuieli
Cheltuielile sunt constituite în principal de: 

1.cheltuieli de secretariat;
 
2. cheltuielile pentru organizarea de reuniuni ştiinţifice;
 
3.burse de călătorie pentru cercetători şi profesionişti din ţările de limba latina din afara Europei;
 
4.cheltuielile pentru studii organizate în cadrul Grupului.
Exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic.
 
Secţiunea 7 - Adunarea Generală
Adunarea Generală este organul suprem al grupului. Ea are următoarele competenţe:
 
1.suprimarea şi modificarea statutului,
 
2.alegerea biroului şi verficarea conturilor;
 
3.admiterea şi excluderea membrilor,
 
4.aprobarea bugetulului şi a conturile anuale,
 
5.elaborarea unui program de activităţi pe termen mediu, corespunzător obiectivelor Grupului,
 
6.fixarea atribuţilor biroului.
 
Adunarea Generală se întruneşte cel puţin de două ori pe an, convocată de birou. Adunarea ia propriile decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute de statut.
Preşedinţii cărora le-a expirat mandatul, participă la reuniunile adunării generale, cu titlu consultativ.
 
Articolul 8 – Organizarea asociaţiei
Biroul
Biroul este compus dintr-un preşedinte, un secretar şi un trezorier, care trebuie să reprezinte diferite ţări. In măsura posibilului, un al patrulea membru  este un reprezentant al Centrului Internaţional de Cercetare pe Cancer (CIRC).
 
Mandatul preşedintelui este de 3 ani, al secretarului şi trezorierului de 5 ani, fiecare dintre ei fiind reales o singură dată. Dacă mandatele preşedintelui şi al secretarului ajung simultan la scadenţă, mandatull secretarului este prelungit cu un an. Biroul  decide cine reprezintă grupul în mod eficient în străinătate.
 
Biroul rezolvă problemele de zi cu zi şi îndeplineşte funcţiile fixate de către adunarea generală.
 
Biroul se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin două ori pe an si ia  decizii prin consensus.
Membrii biroului sunt benevoli.
 
Verificatorii de conturi
Cei doi verificatori, membri ai grupului, controlează în fiecare an contabilitatea grupului şi raportează rezultatele in adunarea generală.
Durata mandatului lor este de trei ani. Pot fi realeşi.
 
Consultanţi
Grupul poate utiliza consultanţi externi (non-membri) pentru a efectua sarcini specifice. Consultanţii pot fi chemaţi să participe la adunările generale, cu titlu consultativ.
Această invitaţie de a participa trebuie să fie aprobată de către fiecare adunare generală.
 
Articolul 9 – Asigurare civila
Grupul este responsabil doar pentru bunurile lui.
 
Articolul 10 - Revizuirea statutului şi dizolvarea grupului
Adunarea generală, cu majoritate de două treimi din membrii prezenţi, poate modifica  statutul sau poate decide dizolvarea grupului.
Dizolvarea e proclamată de către Adunarea Generală, care desemnează un lichidator. Activul va fi destinat, în conformitate cu articolul 9 al legii din1 iulie 1901, la o asociaţie cu obiective identice.
 
 
Statut stabilite în prefectura Haute-Garonne à Toulouse
Versiunea decembrie 2006